Thuế thừa kế ở Mỹ

Thị trường   •   Thứ hai, 23/10/2023, 17:00 PM

Thuế thừa kế là thuế đánh vào tài sản của người đã chết chuyển cho người thừa kế. Thuế thừa kế ở Mỹ được quy định bởi Đạo luật Thuế Thừa kế và Thuế Quà tặng.

Phạm vi áp dụng

Thuế thừa kế áp dụng đối với tất cả các tài sản của người đã chết, bao gồm:

 • Tài sản hữu hình như nhà cửa, đất đai, xe cộ, đồ đạc,...

 • Tài sản vô hình như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi,...

 • Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ,...

Mức thuế

Mức thuế thừa kế ở Mỹ được tính theo thang lũy tiến, dựa trên mối quan hệ giữa người thừa kế và người đã chết, và giá trị của tài sản được thừa kế.

Empty

Mối quan hệ giữa người thừa kế và người đã chết

Thuế thừa kế ở Mỹ được chia thành 3 nhóm đối tượng, dựa trên mối quan hệ giữa người thừa kế và người đã chết:

 • Nhóm 1: Người thừa kế thuộc nhóm này là người có mối quan hệ huyết thống trực hệ với người đã chết, bao gồm cha mẹ, con cái, vợ/chồng, ông bà, cháu, anh chị em ruột.

 • Nhóm 2: Người thừa kế thuộc nhóm này là người có mối quan hệ huyết thống gián tiếp với người đã chết, bao gồm cô dì, chú bác, anh chị em họ,...

 • Nhóm 3: Người thừa kế thuộc nhóm này là người không có mối quan hệ huyết thống với người đã chết.

Giá trị của tài sản được thừa kế

Mức thuế thừa kế còn phụ thuộc vào giá trị của tài sản được thừa kế. Giá trị của tài sản được thừa kế được xác định theo giá thị trường tại thời điểm người đã chết qua đời.

Cách tính thuế

Công thức tính thuế thừa kế ở Mỹ như sau:

Thuế thừa kế = (Giá trị tài sản được thừa kế) * (Tỷ lệ thuế)

Tỷ lệ thuế

Tỷ lệ thuế thừa kế ở Mỹ được quy định như sau:

Nhóm đối tượng Tỷ lệ thuế
Nhóm 1 18% - 40%
Nhóm 2 26% - 40%
Nhóm 3 40% - 40%

Các khoản miễn giảm thuế

Có một số khoản miễn giảm thuế thừa kế ở Mỹ, bao gồm:

 • Miễn giảm thuế cho tài sản thừa kế dưới 11.700 USD cho mỗi người thừa kế.

 • Miễn giảm thuế cho tài sản thừa kế là nhà ở, đất đai được sử dụng làm nơi cư trú chính.

 • Miễn giảm thuế cho tài sản thừa kế là tài sản sử dụng cho mục đích từ thiện.

Các khoản giảm trừ thuế

Có một số khoản giảm trừ thuế thừa kế ở Mỹ, bao gồm:

 • Giảm trừ thuế cho người thừa kế là người tàn tật.

 • Giảm trừ thuế cho người thừa kế là người có thu nhập thấp.

Thủ tục nộp thuế

Người thừa kế có trách nhiệm nộp thuế thừa kế trong vòng 9 tháng kể từ ngày người đã chết qua đời. Hồ sơ nộp thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế thừa kế.
 • Giấy chứng tử của người đã chết.
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người thừa kế và người đã chết.
 • Hợp đồng mua bán, tặng cho,... đối với tài sản được thừa kế.

Kết luận

Thuế thừa kế là một loại thuế quan trọng ở Mỹ. Việc hiểu rõ về thuế thừa kế sẽ giúp người thừa kế thực hiện nghĩa vụ thuế của mình một cách chính xác.

icon Thuế thừa kế, Thuế thu nhập, Thuế ở Mỹ, Tài sản thừa kế, Mức thuế thừa kế, Nhóm đối tượng, Giá trị tài sản được thừa kế, Cách tính thuế, Tỷ lệ thuế, Các khoản miễn giảm thuế, Các khoản giảm trừ thuế, Thủ tục nộp thuế

Tổng hợp

Thuế thừa kế ở Nhật Bản

Đời sống   •   Thứ hai, 23/10/2023, 16:00 PM

Thuế thừa kế là loại thuế đánh vào tài sản của người chết được chia cho người thừa kế. Thuế thừa kế ở Nhật Bản được quy định bởi Luật Thuế Thừa kế và Tặng cho.

Phạm vi áp dụng

Thuế thừa kế áp dụng đối với tất cả các tài sản của người đã chết, bao gồm:

 • Tài sản hữu hình như nhà cửa, đất đai, xe cộ, đồ đạc,...

 • Tài sản vô hình như cổ phiếu, trái phiếu, tiền gửi,...

 • Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ,...

Mức thuế

Mức thuế thừa kế ở Nhật Bản được tính theo thang lũy tiến, dựa trên mối quan hệ giữa người thừa kế và người đã chết, và giá trị của tài sản được thừa kế.

Empty

Mối quan hệ giữa người thừa kế và người đã chết

Thuế thừa kế được chia thành 3 nhóm đối tượng, dựa trên mối quan hệ giữa người thừa kế và người đã chết:

 • Nhóm 1: Người thừa kế thuộc nhóm này là người có mối quan hệ huyết thống trực hệ với người đã chết, bao gồm cha mẹ, con cái, vợ/chồng, ông bà, cháu, anh chị em ruột.

 • Nhóm 2: Người thừa kế thuộc nhóm này là người có mối quan hệ huyết thống gián tiếp với người đã chết, bao gồm cô dì, chú bác, anh chị em họ,...

 • Nhóm 3: Người thừa kế thuộc nhóm này là người không có mối quan hệ huyết thống với người đã chết.

Giá trị của tài sản được thừa kế

Mức thuế thừa kế còn phụ thuộc vào giá trị của tài sản được thừa kế. Giá trị của tài sản được thừa kế được xác định theo giá thị trường tại thời điểm người đã chết qua đời.

Cách tính thuế

Công thức tính thuế thừa kế ở Nhật Bản như sau:

Thuế thừa kế = (Giá trị tài sản được thừa kế) * (Tỷ lệ thuế)

Tỷ lệ thuế

Tỷ lệ thuế thừa kế ở Nhật Bản được quy định như sau:

Nhóm đối tượng Tỷ lệ thuế
Nhóm 1 10% - 55%
Nhóm 2 15% - 70%
Nhóm 3 30% - 90%

Các khoản miễn giảm thuế

 • Miễn giảm thuế cho tài sản thừa kế dưới 30 triệu yên.

 • Miễn giảm thuế cho tài sản thừa kế là nhà ở, đất đai được sử dụng làm nơi cư trú chính.

 • Miễn giảm thuế cho tài sản thừa kế là tài sản sử dụng cho mục đích từ thiện.

Các khoản giảm trừ thuế

Có một số khoản giảm trừ thuế thừa kế ở Nhật Bản, bao gồm:

 • Giảm trừ thuế cho người thừa kế là người tàn tật.

 • Giảm trừ thuế cho người thừa kế là người có thu nhập thấp.

Thủ tục nộp thuế

Người thừa kế có trách nhiệm nộp thuế thừa kế trong vòng 10 tháng kể từ ngày người đã chết qua đời. Hồ sơ nộp thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế thừa kế.
 • Giấy chứng tử của người đã chết.
 • Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người thừa kế và người đã chết.
 • Hợp đồng mua bán, tặng cho,... đối với tài sản được thừa kế.

Kết luận

Thuế thừa kế là một loại thuế quan trọng ở Nhật Bản. Việc hiểu rõ về thuế thừa kế sẽ giúp người thừa kế thực hiện nghĩa vụ thuế của mình một cách chính xác.