Bảng giá phụ tùng xe Air Blade mới nhất

Phụ nữ   •   Thứ bảy, 25/11/2023, 07:20 AM

Phụ tùng chính hãng của xe Honda Air Blade như vỏ nhựa, lọc gió, dầu nhớt, gương xe, đèn, bugi, của các đời 2007, 20108, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018...

Phân biệt phụ tùng chính hãng Honda

Trên tem phụ tùng chính hãng Honda, cần đọc kỹ các thông số sau:

Bảng giá phụ tùng xe Air Blade mới nhất

Bảng giá phụ tùng Air Blade:

- Lọc gió: 71 - 210K tùy đời xe.

- Lốp: 338K/ chiếc.
- Gương: 50K/ chiếc

- Đèn pha: 665K.

- Má phanh: 170-200K

Bảng giá phụ tùng nhựa

AIR BLADE 2007

Bảng giá phụ tùng xe Air Blade mới nhất
               
 

BẢNG 1 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA CHƯA DÁN TEM

           
  STT Mã phụ tùng Tên phụ tùng Màu sắc ( bao gồm mã màu ) Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ)
  Đen Trắng Đỏ
  NH-A69P NH-A96P R-313C
  1 83750-KVG-950 ỐP ĐUÔI SAU ZN ZS ZT 45.320
  2 64340-KVG-900 TẤM ỐPTRUNGTÂM ZK ZP ZQ 117.590
  3 64330-KVG-900 TẤM ỐP TRÊN TRƯỚC ZK ZP ZQ 111.210
  4 53206-KVG-950 NẮP SAU TAY LÁI       39.600
  5 53207-KVG-900 TẤM TRANG TRÍ ỐP TRƯỚC ZN ZS ZT 61.710
  6 64302-KVG-950 MẶT NẠ TRƯỚC ZA ZA ZA 181.170
  7 53205-KVG-910 NẮP TRƯỚC TAY LÁI       128.590
  8 61100-KVG-900 CHẮN BÙN TRƯỚC ZN ZS ZT 154.440
  9 64510-KVG-950 ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC PHẢI ZA ZB ZC 135.850
  10 64511-KVG-950 ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC TRÁI ZA ZB ZC 135.850
  11 64505-KVG-950 ỐP YẾM PHẢI TRƯỚC ZA ZB ZC 90.310
  12 64506-KVG-950 ỐP YẾM TRÁI TRƯỚC ZA ZB ZC 90.310
  13 64520-KVG-950 CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG ZA ZA ZA 71.830
  14 64530-KVG-950 TẤM ỐP GẦM XE ZA ZA ZA 70.510
  15 83500-KVG-950 ỐP SƯỜN PHẢI ZA ZB ZC 183.590
  16 83600-KVG-950 ỐP SƯỜNTRÁI ZA ZB ZC 183.590
  17 80105-KVG-950 CHẮN BÙN SAU       43.560
  18 83510-KVG-900 BỘ TẤM ỐP ĐUÔI ĐÈN HẬU ZA ZA ZA 25.190
    Tổng tiền bộ nhựa       1.870.220
               
 

BẢNG 2 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA ĐÃ DÁN TEM

           
  STT Mã phụ tùng Tên phụ tùng Màu sắc ( bao gồm mã màu ) Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ)
  Đen Trắng Đỏ
  NH-A69P NH-A96P R-313C
  1 64300-KVG-950 BỘ MẶT NẠ TRƯỚC ZA ZA ZA 262.020
  2 64500-KVG-950 BỘ ỐP YẾM PHẢI TRƯỚC ZD ZF ZE 101.420
  3 64600-KVG-950 BỘ ỐP YẾM TRÁI TRƯỚC ZD ZF ZE 101.420
  4 83550-KVG-950 BỘ ỐP SƯỜN PHẢI ZA ZB ZC 248.490
  5 83650-KVG-950 BỘ ỐP SƯỜN TRÁI ZA ZB ZC 248.490
  6 83510-KVG-900 BỘ TẤM ỐP ĐUÔI ĐÈN HẬU ZA ZA ZA 25.190
  7 83750-KVG-950 ỐP ĐUÔI SAU ZN ZS ZT 45.320
  8 64340-KVG-900 TẤM ỐPTRUNGTÂM ZK ZP ZQ 117.590
  9 64330-KVG-900 TẤM ỐP TRÊN TRƯỚC ZK ZP ZQ 111.210
  10 53206-KVG-950 NẮP SAU TAY LÁI       39.600
  11 53207-KVG-900 TẤM TRANG TRÍ ỐP TRƯỚC ZN ZS ZT 61.710
  12 53205-KVG-910 NẮP TRƯỚC TAY LÁI       128.590
  13 61100-KVG-900 CHẮN BÙN TRƯỚC ZN ZS ZT 154.440
  14 64510-KVG-950 ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC PHẢI ZA ZB ZC 135.850
  15 64511-KVG-950 ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC TRÁI ZA ZB ZC 135.850
  16 64520-KVG-950 CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG ZA ZA ZA 71.830
  17 64530-KVG-950 TẤM ỐP GẦM XE ZA ZA ZA 70.510
  18 80105-KVG-950 CHẮN BÙN SAU       43.560
    Tổng tiền bộ nhựa       2.103.090

Phụ tùng vỏ nhựa của Air Blade 2008

Bảng giá phụ tùng xe Air Blade mới nhất
           
 

BẢNG 1 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA CHƯA DÁN TEM

       
  STT Mã phụ tùng Tên phụ tùng Màu sắc Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ)
  Đen
  PB-383M
  1 83750-KVG-950 ỐP ĐUÔI SAU ZD 45.320
  2 64340-KVG-900 TẤM ỐPTRUNGTÂM ZP 117.590
  3 64330-KVG-900 TẤM ỐP TRÊN TRƯỚC ZV 148.280
  4 53206-KVG-950 NẮP SAU TAY LÁI   39.600
  5 53207-KVG-900 BỘ NẮP TRƯỚC YB 61.710
  6 53205-KVG-V00 NẮP TRƯỚC TAY LÁI ZA 163.240
  7 64302-KVG-950 MẶT NẠ TRƯỚC ZB 181.170
  8 61100-KVG-900 CHẮN BÙN TRƯỚC YA 154.440
  9 64510-KVG-950 ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC PHẢI ZD 135.850
  10 64511-KVG-950 ỐP ĐÈN PHA TRƯỚC TRÁI ZD 135.850
  11 64505-KVG-950 ỐP YẾM PHẢI TRƯỚC ZD 90.310
  12 64506-KVG-950 ỐP YẾM TRÁI TRƯỚC ZD 90.310
  13 64520-KVG-950 CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG ZA 71.830
  14 64530-KVG-950 TẤM ỐP GẦM XE ZA 70.510
  15 83500-KVG-950 ỐP SƯỜN PHẢI ZD 183.590
  16 83600-KVG-950 ỐP SƯỜNTRÁI ZD 183.590
  17 80105-KVG-950 CHẮN BÙN SAU   43.560
  18 83510-KVG-900 BỘ TẤM ỐP ĐUÔI ĐÈN HẬU ZA 25.190
    Tổng tiền bộ nhựa   1.941.940
           
 

BẢNG 2 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA ĐÃ DÁN TEM

       
  STT Mã phụ tùng Tên phụ tùng Màu sắc Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ)
  Đen
  PB-383M
  1 83520-KVG-V00 BỘ ỐP ĐUÔI SAU ZA 70.950
  2 64700-KVG-V00 BỘ TẤM ỐP TRUNG TÂM ZA 112.530
  3 64320-KVG-V00 BỘ TẤM ỐP TRÊN TRƯỚC ZA 153.340
  4 53250-KVG-V00 BỘ NẮP TRƯỚC TAY LÁI ZB 82.940
  5 64300-KVG-950 BỘ MẶT NẠ TRƯỚC ZB 262.020
  6 61110-KVG-V00 BỘ CHẮN BÙN TRƯỚC ZA 163.680
  7 64540-KVG-V00 BỘ ỐP ĐÈN FA TRƯỚC PHẢI ZA 174.240
  8 64550-KVG-V00 BỘ ỐP ĐÈN FA TRƯỚC TRÁI ZA 174.240
  9 64500-KVG-V00 BỘ ỐP YẾM PHẢI TRƯỚC ZA 171.380
  10 64600-KVG-V00 BỘ ỐP YẾM TRÁI TRƯỚC ZA 171.380
  11 83550-KVG-V00 BỘ ỐP SƯỜN PHẢI ZA 274.230
  12 83650-KVG-V00 BỘ ỐP SƯỜN TRÁI ZA 274.230
  13 83510-KVG-900 BỘ TẤM ỐP ĐUÔI ĐÈN HẬU ZA 25.190
  14 53206-KVG-950 NẮP SAU TAY LÁI   39.600
  15 53207-KVG-900 BỘ NẮP TRƯỚC YB 61.710
  16 64520-KVG-950 CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG ZA 71.830
  17 64530-KVG-950 TẤM ỐP GẦM XE ZA 70.510
  18 80105-KVG-950 CHẮN BÙN SAU   43.560
    Tổng tiền bộ nhựa   2.397.560

Phụ tùng nhựa AIR BLADE MAGNET - 2010

Bảng giá phụ tùng xe Air Blade mới nhất
             
 

BẢNG 1 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA CHƯA DÁN TEM

         
  STT Mã phụ tùng Tên phụ tùng Màu sắc ( bao gồm mã màu ) Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ)
  Đỏ Vàng
  R343C Y209M
  1 53205-KVG-V00 Nắp trước tay lái ZF ZG 411.510
  2 61100-KVG-900 Chắn bùn trước YF YG 393.910
  3 64302-KVG-950 Mặt nạ trước ZG ZH 287.650
  4 64330-KVG-A30 ốp ống yếm trên trước ZN ZP 336.600
  5 64340-KVG-V20 Tấm ốp trung tâm ZE ZF 231.110
  6 64405-KVG-A30 Nắp mở bình xăng ZN ZP 48.290
  7 64505-KVG-B20 ốp yếm bên phải trước ZA ZB 231.440
  8 64506-KVG-B20 ốp yếm bên trái trước ZA ZB 231.440
  9 64510-KVG-B20 ốp đèn pha trước bên phải ZA ZB 210.540
  10 64511-KVG-B20 ốp đèn pha trước bên trái ZA ZB 210.540
  11 83500-KVG-B20 ốp sườn bên phải ZA ZB 472.450
  12 83600-KVG-B20 ốp sườn bên trái ZA ZB 472.450
  13 83750-KVG-950 ốp đuôi sau ZF ZG 80.850
  14 64520-KVG-950 CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG ZA ZA 71.830
  15 80105-KVG-950 CHẮN BÙN SAU     43.560
  16 80106-KVG-V20 CHẮN BÙN SAU (BÊN TRONG)     39.160
  17 80101-KVG-V20 CHẮN BÙN SAU DƯỚI     35.970
  18 64460-KVG-A30 HỘP ĐỰNG ĐỒ BÊN PHẢI     23.650
  19 64470-KVG-A30 HỘP ĐỰNG ĐỒ BÊN TRÁI     23.650
  20 64530-KVG-900 TẤM ỐP GẦM XE     73.040
    Tổng tiền bộ nhựa     3.929.640
             
 

BẢNG 2 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA ĐÃ DÁN TEM

         
  STT Mã phụ tùng Tên phụ tùng Màu sắc ( bao gồm mã màu ) Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ)
  Đỏ Vàng
  R343C Y209M
  1 53210-KVG-V20 Bộ nắp trước tay lái ZF ZG 424.710
  2 64300-KVG-B20 Bộ mặt nạ trước ZA ZB 405.130
  3 64500-KVG-B20 Bộ ốp yếm bên phải trước ZA ZB 235.070
  4 64600-KVG-B20 Bộ ốp yếm bên trái trước ZA ZB 235.070
  5 83550-KVG-B20 Bộ ốp sườn bên phải ZA ZB 516.450
  6 83650-KVG-B20 Bộ ốp sườn bên trái ZA ZB 516.450
  7 61110-KVG-960 Bộ chắn bùn trước ZF ZG 405.350
  4 64330-KVG-A30 ốp ống yếm trên trước ZN ZP 336.600
  5 64340-KVG-V20 Tấm ốp trung tâm ZE ZF 231.110
  6 64405-KVG-A30 Nắp mở bình xăng ZN ZP 48.290
  9 64510-KVG-B20 ốp đèn pha trước bên phải ZA ZB 210.540
  10 64511-KVG-B20 ốp đèn pha trước bên trái ZA ZB 210.540
  13 83750-KVG-950 ốp đuôi sau ZF ZG 80.850
  14 64520-KVG-950 CHẮN BÙN TRƯỚC BÊN TRONG ZA ZA 71.830
  15 80105-KVG-950 CHẮN BÙN SAU     43.560
  16 80106-KVG-V20 CHẮN BÙN SAU (BÊN TRONG)     39.160
  17 80101-KVG-V20 CHẮN BÙN SAU DƯỚI     35.970
  18 64460-KVG-A30 HỘP ĐỰNG ĐỒ BÊN PHẢI     23.650
  19 64470-KVG-A30 HỘP ĐỰNG ĐỒ BÊN TRÁI     23.650
  20 64530-KVG-900 TẤM ỐP GẦM XE     73.040
    Tổng tiền bộ nhựa     4.167.020

Phụ tùng nhựa Air Blade 2011

Bảng giá phụ tùng xe Air Blade mới nhất
CHƯA DÁN TEM          
STT Mã phụ tùng Tên phụ tùng Màu sắc ( bao gồm mã màu ) Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ)
Đỏ Trắng Đen
R-340C NH-B35P NH-B25M
1 53205KVGV40 Nắp trước tay lái ZC ZD ZE 150.810
2 53206KVGV40 Nắp sau tay lái ZC ZD ZE 123.750
3 61100KVGV40 Chắn bùn trước ZC ZD ZE 382.690
4 64302KVGV40 Mặt nạ trước ZA ZB ZC 141.350
5 64330KVGV40 Tấm ốp yếm trên ZC ZD ZE 185.020
6 64340KVGV40 Tấm ốp trung tâm ZC ZD ZE 99.770
7 64405KVGV40 Nắp hộp đồ trước ZC ZD ZE 84.920
8 64410KVGV40 Tấm ốp yếm phải ZB ZB ZB 146.190
9 64420KVGV40 Tấm ốp yếm trái ZB ZB ZB 146.190
10 64501KVGV40 ốp đèn pha phải trước ZC ZC ZC 150.810
11 64502KVGV40 ốp đèn pha trái trước ZC ZC ZC 150.810
12 64505KVGV40 ốp trước phải ZA ZB ZC 146.190
13 64506KVGV40 ốp trước trái ZA ZB ZC 146.190
14 64520KVGV40 Chắn bùn trước bên trong       71.720
15 64530KVGV40 Tấm ốp sàn dưới       76.450
16 80100KVGV40 Chắn bùn sau       90.970
17 80101KVGV40 Chắn bùn sau bên trong       32.890
18 83500KVGV40 ốp sườn phải ZA ZB ZC 146.190
19 83600KVGV40 ốp sườn trái ZA ZB ZC 146.190
20 83700KVGV40 ốp sườn phải trên ZB ZB ZB 88.330
21 83751KVGV40 ốp đuôi sau ZB ZB ZB 49.390
22 83800KVGV40 ốp sườn trái trên ZB ZB ZB 88.330
23 64311KVGV40 Tấm bắt sàn phải       43.780
24 64321KVGV40 Tấm bắt sàn trái       48.510
25 64460KVGV40 ốp trước phải bên trong       19.470
26 64470KVGV40 ốp trước trái bên trong       19.470
  Tổng tiền bộ nhựa       2.976.380
             

BẢNG 1 - BẢNG MÃ SỐ, MÃ MẦU PHỤ TÙNG NHỰA ĐÃ DÁN TEM

           
STT Mã phụ tùng Tên phụ tùng Màu sắc ( bao gồm mã màu ) Giá bán lẻ đã bao gồm VAT (VNĐ)
Đỏ Trắng Đen
R-340C NH-B35P NH-B25M
1 61110KVGV40 Bộ chắn bùn trước ZC ZD ZE 170.830
2 64300KVGV40 Bộ mặt nạ trước ZA ZB ZC 212.080
3 64500KVGV40 Bộ ốp trước phải ZA ZB ZC 150.810
4 64600KVGV40 Bộ ốp trước trái ZA ZB ZC 150.810
5 83550KVGV40 Bộ ốp sườn phải ZA ZD ZC 285.120
6 83650KVGV40 Bộ ốp sườn trái ZA ZD ZC 285.120
7 53205KVGV40 Nắp trước tay lái ZC ZD ZE 150.810
8 53206KVGV40 Nắp sau tay lái ZC ZD ZE 123.750
9 64405KVGV40 Nắp hộp đồ trước ZC ZD ZE 84.920
10 64410KVGV40 Tấm ốp yếm phải ZB ZB ZB 146.190
11 64420KVGV40 Tấm ốp yếm trái ZB ZB ZB 146.190
12 64501KVGV40 ốp đèn pha phải trước ZC ZC ZC 150.810
13 64502KVGV40 ốp đèn pha trái trước ZC ZC ZC 150.810
14 64520KVGV40 Chắn bùn trước bên trong       71.720
15 64530KVGV40 Tấm ốp sàn dưới       76.450
16 80100KVGV40 Chắn bùn sau       90.970
17 80101KVGV40 Chắn bùn sau bên trong       32.890
18 83700KVGV40 ốp sườn phải trên ZB ZB ZB 88.330
19 83751KVGV40 ốp đuôi sau ZB ZB ZB 49.390
20 83800KVGV40 ốp sườn trái trên ZB ZB ZB 88.330
21 64330KVGV40 Tấm ốp yếm trên ZC ZD ZE 185.020
22 64340KVGV40 Tấm ốp trung tâm ZC ZD ZE 99.770
23 64311KVGV40 Tấm bắt sàn phải       43.780
24 64321KVGV40 Tấm bắt sàn trái       48.510
25 64460KVGV40 ốp trước phải bên trong       19.470
26 64470KVGV40 ốp trước trái bên trong       19.470
  Tổng tiền bộ nhựa       3.122.350

Nếu không tìm thấy phụ tùng mà bạn cần, hãy gọi số 1800 8001 (miễn phí cho tất cả thuê bao) để được Honda Việt Nam tư vấn.

icon Phụ tùng Airblade,Giá vỏ nhựa Air Blade

Tổng hợp

Cùng chủ đề
Có nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn thịt chó sớm không?

Có nên cho trẻ dưới 1 tuổi ăn thịt chó sớm không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Thịt chó mặc dù là một món khoái khẩu của rất nhiều gia đình, tuy nhiên có rất nhiều đối tượng không nên sử dụng thịt chó thường xuyên. Vậy còn đối với trẻ dưới 1 tuổi thì sao, có nên cho trẻ sơ sinh ăn thịt chó sớm không? Cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết hôm nay nhé!
Bà bầu khi mang thai có được ăn trái thốt nốt không?

Bà bầu khi mang thai có được ăn trái thốt nốt không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Bà bầu cần được bổ sung nhiều năng lượng và dinh dưỡng từ các thực phẩm và trái cây. Loại quả thốt nốt phổ biến với người dân Nam Bộ và là món ăn ưa thích của nhiều người, kể cả các bà bầu. Vậy bà bầu quả thốt nốt khi mang thai có được không?
Người lớn uống sữa mẹ có tốt không?

Người lớn uống sữa mẹ có tốt không?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Chúng ta biết sữa mẹ giàu chất dinh dưỡng và tốt cho trẻ sơ sinh . Nhưng liệu nó có tác dụng tương tự đối với người lớn?
7 điều bà bầu cần chú ý khi ăn lẩu

7 điều bà bầu cần chú ý khi ăn lẩu

Phụ nữ   •   26.02.2024
Đối với mẹ bầu, việc ăn lẩu mang lại rất nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người mẹ và cả thai nhi. Theo các chuyên gia, bà bầu có thể ăn lẩu nhưng nên hạn chế.
“Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”: Liệu có đúng?

“Nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô”: Liệu có đúng?

Phụ nữ   •   26.02.2024
Trọng nam, khinh nữ là một tư tưởng phân biệt đối xử theo giới tính, trong đó coi nam giới quan trọng hơn phụ nữ. Đây từng là một hệ thống tư tưởng tồn tại ở nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là dưới chế độ phong kiến.
Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) và những điều cần biết

Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) và những điều cần biết

Phụ nữ   •   26.02.2024
Đẻ chủ động (Đẻ chỉ huy) là phương pháp được áp dụng để giúp mẹ bầu sinh thường dễ dàng hơn.